Sakrament bierzmowania
parafiamagdaleny.pl
Przygotowanie do bierzmowania

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:
  1. Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie (dotyczy uczniów). Katecheta wyraża zgodę na przyjęcie bierzmowania przez kandydata. Brak zgody oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.
  2. Świadectwo chrześcijańskiego życia. Dotyczy to nie tylko Parafii, ale także rodziny, szkoły i innych miejsc. Brak właściwego świadectwa oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.
  3. Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów. Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać w ciągu siedmiu następujących po spotkaniu dni. Usprawiedliwienie podpisuje kandydat i rodzic (opiekun) składający podpis na niniejszym dokumencie. Usprawiedliwienia można składać w kancelarii lub zakrystii na ręce jakiegokolwiek księdza. W razie niepokonalnych trudności w czasowym złożeniu usprawiedliwienia należy informować o tym telefonicznie księdza prowadzącego przygotowanie (ks. Grzegorz Pasternak).
  4. Kandydat zachowujący się nieodpowiednio na spotkaniu (np.: rozmowy, śmiechy, przepychania, przeszkadzanie innym, niewykonywanie poleceń prowadzącego) może zostać wyproszony. Sytuację taką traktuje się jako nieobecność na spotkaniu bez możliwości usprawiedliwienia.
  5. Kandydat powinien wykazać się znajomością katechizmu poprzez opanowanie wiedzy z materiałów filmowych, tzw. „Trzyminutowego katechizmu”. Materiał ten jest dostępny w internecie (https://www.youtube.com/playlist?list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq) oraz poprzez aplikację na telefony komórkowe (3MC).
  6. Kandydat do bierzmowania otrzymuje na spotkaniu materiały do osobistej pracy. Brak systematycznej pracy w oparciu o materiały powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Osoby nieobecne na spotkaniu obowiązane są w najbliższym możliwym czasie odebrać swoje materiały w kancelarii parafialnej (w godzinach urzędowania).
  7. Spotkania wszystkich kandydatów odbywać się będą w niedziele o godz. 19.00, w sumie kilkanaście razy w przeciągu roku. Przybliżone terminy spotkań (mogą ulec zmianie!): 15.10, 22.10, 29.10, 5.11, 12.11, 19.11, 26.11, 3.12, 10.12, 25.02, 4.03, 11.03, 18.03, 13.05, 20.05, 27.05, 3.06, 10.06, 17.06, 24.06. Terminy kolejnych spotkań podawane będą jeszcze raz w ogłoszeniach parafialnych i na spotkaniach. Obowiązek dowiadywania się o ewentualnym przełożeniu terminu spotkania spoczywa na kandydacie. W razie konieczności (dużo nieobecności lub problemy z realizacją zobowiązań) ustalane będą inne spotkania dla całości lub części kandydatów. Obecność na dodatkowych spotkaniach jest obowiązkowa a ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać w oparciu o zwykłe zasady. Kandydatom opuszczającym spotkania (nawet po usprawiedliwieniu) możliwe jest przydzielanie dodatkowych zadań dla uzupełnienia braków.
  8. Kandydaci są ponadto zobligowani do jednorazowego uczestnictwa w weekendowych rekolekcjach ewangelizacyjnych, których terminy (kilka do wyboru) oraz koszt (nie przekraczający 150zł) zostaną podane w późniejszym czasie.
  9. Dobro duchowe kandydata jest najważniejszą zasadą w przygotowaniu.