Apostolat Maryjny
parafiamagdaleny.pl
"Apostolat Maryjny" wywodzi się z dawnego "Stowarzyszenia Cudownego Medalika", które powstało z inicjatywy Ks. Franciszka Domoradzkiego, misjonarza ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Św. Wincentego a Paulo. Stowarzyszenie to zostało zatwierdzone przez Papieża Piusa X w 1905 roku. W 1909 roku uzyskało status prawny w całym Kościele. Szczególną opiekę nad nim roztaczał każdorazowy Wizytator Polskiej Prowincji Zgromadzenia. Po II wojnie światowej Stowarzyszenie podzieliło los i innych organizacji Kościelnych w Polsce (nie mogło istnieć).

Z okazji 150 rocznicy objawienia Najświętszej Marii Panny św. Katarzynie Laboure we Francji w Paryżu - uwzględniając ówczesne warunki polityczne w Polsce - śp. ks. Teofil Herrmann CM postanowił ożywić "Stowarzyszenie Cudownego Medalika" w postaci tzw. "Apostolatu Maryjnego".

I tak w 1980 roku powstaje Apostolat Maryjny nie jako stowarzyszenie, lecz w postaci grup nieformalnych składających się z ludzi świeckich inspirowanych dekretem Soboru Watykańskiego II o apostolstwie świeckich. Grupy te przyjęły ściśle określone cele i środki działania oraz specyficzne cechy duchowości. Obecnie istnieją i działają w wielu parafiach we wszystkich diecezjach naszego kraju.

"Apostolat Maryjny" wychodzi naprzeciw potrzebom duchowym i materialnym naszego społeczeństwa. Miłość do Niepokalanej skłania członków Apostolatu do realizowania właściwego powołania w Kościele i w świecie.

Apostołowie Maryjni służą bowiem skutecznie Kościołowi w spełnieniu jego misji przenikania świata duchem wiary, w szerzeniu Bożego Królestwa między ludźmi. Nie ograniczają się oni tylko do apostolstwa modlitwy, ale podejmują wszelkie dostępne im środki działania, szerząc wokół siebie dobro, zwłaszcza w stosunku do osób najbliższych, z którymi spotykają się codziennie.

Posługując się m.in. Cudownym Medalikiem, który przekazała nam Matka Boża za pośrednictwem św. Katarzyny Laboure, stajemy się świadkami nadzwyczajnych wydarzeń, nie dających się wytłumaczyć naturalnym biegiem rzeczy. Łaski, które płyną z rąk Maryi, uzdrawiają dusze i ciała, ratują od wielu nieszczęść, przyczyniają się do nawrócenia ludzi zaniedbanych, obojętnych i zagrożonych religijnie, przywracając entuzjazm i zapał w życiu religijnym, powodują przemianę duchową osób, które uległy nałogowi pijaństwa i narkomanii.

Apostołowie Maryjni stają się na terenie poszczególnych parafii nieodzownymi pomocnikami miejscowych duszpasterzy.

CELE APOSTOLATU MARYJNEGO

Apostolat Maryjny wyznacza sobie potrójny cel:
 • Pogłębianie kultu Niepokalanej życiem autentycznie chrześcijańskim i rozpowszechnianie Cudownego Medalika, połączone z odpowiednim pouczeniem.
 • Oddziaływanie na ludzi zaniedbanych, obojętnych i zagrożonych religijnie, zwłaszcza znajdujących się w niebezpieczeństwie śmierci.
 • Propagowanie idei braterskiej miłości i likwidowanie obojętności, niechęci niezgody i napięć oraz długotrwałych sąsiedzkich względnie rodzinnych niesnasek czy nieporozumień, często przeradzających się w nienawiść.

DUCHOWOŚĆ CZŁONKÓW APOSTOLATU MARYJNEGO
 • Członkowie AM uczą się w szkole Maryi. Pogłębiają pobożność maryjną przez studium mariologii oraz przez często powtarzane poświęcenie się Maryi i oddanie się do Jej dyspozycji.
 • Cechą charakteryzującą apostołów maryjnych winna być braterska miłość wyrażająca się w pełnieniu zadań apostolskich, w służbie bliźnim będącym w potrzebach duchowych i materialnych.
 • Członków AM ożywia pokora warunkująca uzyskanie Bożej łaski koniecznej do uświęcenia własnego i braci.

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW APOSTOLATU MARYJNEGO
 • Pełne uczestnictwo we mszy św. (o ile to możliwe codziennie);
 • Czytanie Pisma św. i książek religijnych w zależności od potrzeb duchowych, połączone z krótkim rozmyślaniem;
 • Codzienne odmawianie jednej tajemnicy Różańca w intencjach apostolskich;
 • Noszenie Cudownego Medalika jako znaku obecności Maryi w naszym życiu. Znak ten winien wyrażać dbałość o skuteczne naśladowanie Niepokalanej w Jej wolności od grzechu, przez trwanie w łasce uświęcającej i częste zwracanie się w słowach modlitwy: "O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy";
 • Comiesięczne spotkanie w grupach;
 • Udział w dorocznych rekolekcjach, dniach skupienia, w tzw. dniach wspólnoty.

SPOTKANIA
Spotkania członków Apostolatu Maryjnego odbywają się w każdą IV środę miesiąca o godzinie 16.30 w sali Jana Pawła II (Sejmowa 7)